• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://lo1-wodzislaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.02.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  18.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG
 • niektóre treści mają niewłaściwy kontrast
 • niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, częściowo wynika to z zamieszczania bardzo dużej liczby zdjęć
 • niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre odnośniki otwierają się w nowych oknach
 • brak możliwości zwiększenia kontrastu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Ostrowska-Pawlas, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 455 31 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne: od strony boiska Orlik oraz od dziedzińca ZSE. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Przy budynku szkoły znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście  od strony boiska Orlik wymaga pokonania kilku stopni, a od strony ZSE jest  na poziomie gruntu.

Dla osób poruszających się  na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze (w tym sekretariat szkoły).

W budynku brak windy na wyższe piętra w znaczący sposób utrudnia dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Back to top